Walne Zgromadzenie Członków 20.08.2021

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Klubu Wyżłów Weimarskich Polskiego Związku Łowieckiego zaprasza wszystkich członków Klubu na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20.08.2021 roku o godzinie 17:00
adres: Gospodarstwo Agroturystyczne Otulina, Kirsztajnów 1, 05-085 Kirsztajnów
 
Proponowany RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW:
 1.     Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2.     Wybór Przewodniczącego oraz protokolanta.
 3.     Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4.     Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Wnioskowej.
 5.     Przyjęcie porządku obrad.
 6.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7.     Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za rok 2020.
 8.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za rok 2020.
 9.     Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10.     Zatwierdzenie sprawozdań za ubiegły rok.
 11.     Uchwalenie wysokości składki klubowej na rok 2022.
 12.     Uchwalenie planu pracy na rok bieżący.
 13.     Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków zgłoszonych na piśmie.
 14.     Wolne wnioski.
 15.     Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.