Składka członkowska

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Wysokość składki rocznej za rok 2019 wynosi 100 PLN  (Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Wyżłów Weimarskich nr 2/2019 z dnia 30.03.2019 w sprawie ustalenia wysokości składki za rok 2019)

RODZAJE I ZASADY UISZCZANIA SKŁADEK

Rodzaje składek członkowskich:

1. składka indywidualna – w wysokości 100% ustalonej składki rocznej za dany rok kalendarzowy

2. składka partnerska – dla dwóch członków Klubu pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – w wysokości łącznej 150% składki rocznej za dany rok kalendarzowy.

3. składka rodzinna – dla trzech i więcej członków Klubu pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – obliczana w następujący sposób:

  • 150% składki rocznej za dwóch członków Klubu
  • 50% składki rocznej za trzeciego i każdego kolejnego członka Klubu

Członkowie Klubu mieszkający w jednym gospodarstwie domowym mogą uiszczać składkę indywidualną (w pełnej wysokości) lub skorzystać odpowiednio ze składki partnerskiej lub rodzinnej.

Terminy uiszczania składek

  • Składkę roczną uiszcza się przelewem na konto Klubu, jednorazowo w terminie do 31 marca za dany rok kalendarzowy.
  • Członek przyjęty do Klubu w trakcie roku kalendarzowego uiszcza składkę proporcjonalnie do ilości pełnych kwartałów, w których pozostaje członkiem Klubu, obliczaną w następujący sposób: ilość kwartałów x 25% składki rocznej za każdy pełen kwartał.
  • Termin uiszczenia pierwszej składki członkowskiej jest określony w Deklaracji Członkowskiej.