Statut

STATUT
Klubu Wyżłów Weimarskich przy Polskim Związku Łowieckim

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Klub Wyżłów Weimarskich przy Polskim Związku Łowieckim, zwany dalej Klubem, został utworzony w celu integracji środowiska myśliwych zainteresowanych użytkowaniem łowieckim, hodowlą oraz szkoleniem psów rasy wyżeł weimarski krótkowłosy i wyżeł weimarski długowłosy (rasy grupy VII FCI, opartej na standardzie FCI Nr 99, posiadających metrykę lub rodowód ZKwP lub innej organizacji kynologicznej uznawanej przez FCI) i jest klubem specjalistycznym w rozumieniu § 113 pkt. 15 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego,  który powstał na podstawie Uchwały Nr 31/2010 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego zwanego dalej Zrzeszeniem,
z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad działania klubów specjalistycznych.

2. Klub został powołany dla realizacji zadań Zrzeszenia w zakresie:

a/ pielęgnowania historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa (par. 6, ust. 1, pkt. 3 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego);

b/ organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa (par. 6, ust. 1, pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego);

c/ współpracy z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi (par. 6, ust. 1, pkt. 9 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego);

d/ prowadzenia i popierania hodowli użytkowych psów myśliwskich  (rasy wyżeł weimarski krótkowłosy i długowłosy)  (par. 6, ust. 1, pkt. 11 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego);
e/ dbania o dobre imię Polskiego Związku Łowieckiego oraz propagowania i szerzenia jego idei wśród osób nie związanych z łowiectwem, poprzez działalność kynologiczną i pokrewną.
§ 2
Klub nie posiada osobowości prawnej.

§ 3

Klub prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
a jego siedzibą jest 02-613 Warszawa, ul. Pilicka 27/3

§ 4

1. Klub prowadzi działalność na podstawie Statutu Polskiego Związku Łowieckiego oraz niniejszego Statutu.

2. Działalność Klubu oparta jest o społeczną pracę jego członków.

3. Klub współpracuje, w zakresie zadań statutowych, z organami Zrzeszenia.

4. Klub nie będzie tworzyć fundacji ani stowarzyszeń konkurencyjnych w stosunku do Zrzeszenia

§ 5

Klub nie będzie prowadził gospodarki łowieckiej.

§ 6

1. Klub ma prawo używać własnego logo, pieczęci i barwy.

2. Klub może ustanowić i nadawać własne odznaki oraz przeprowadzać, na wewnętrzne potrzeby swoich członków, testy, bonitacje, rankingi i pokrewne.

ROZDZIAŁ II
Zadania Klubu

§ 7

Do zadań Klubu należy:

1. Prowadzenie szkolenia myśliwych w zakresie hodowli, układania, wykorzystania łowieckiego oraz przygotowania do wszelkiego rodzaju prób, konkursów, egzaminów i testów wyżłów weimarskich.

2. Promowanie polowania z wyżłem weimarskim jako wartościowego elementu kultury oraz współczesnej praktyki łowieckiej poprzez:

a/ prowadzenie wykładów, prelekcji, działalności wydawniczej (również w przestrzeni internetowej);

b/ udział w tworzeniu zasad dobrej praktyki łowieckiej;

c/ organizowanie kursów, seminariów, testów, warsztatów, pokazów i prezentacji oraz wszelkich innych imprez propagujących cele Klubu;

d/ współpracę z organami Polskiego Związku Łowieckiego;

e/ współpracę z pokrewnymi organizacjami, podmiotami i osobami – w kraju i zagranicą.

3. Tworzenie aktywnej platformy wymiany doświadczeń, przepływu informacji oraz wzajemnego wsparcia dla środowiska, w którym działa.

Rozdział III
Członkowie Klubu

§ 8
1. Członkami Klubu mogą zostać członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, stażyści Polskiego Związku Łowieckiego oraz osoby mogące wykonywać polowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Łowieckie.

2. Członkowie Klubu Wyżłów Weimarskich przy Polskim Związku Łowieckim dzielą się na:

a/ członków zwykłych – z prawem wyborczym – którymi mogą być wyłącznie członkowie Polskiego Związku Łowieckiego;

b/ członków wspierających – bez prawa wyborczego – którymi mogą być wyłącznie stażyści PZŁ oraz osoby mogące wykonywać polowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Łowieckie, po uzyskaniu rekomendacji minimum trzech członków zwykłych;

c/ członków honorowych – którymi może zostać każdy zwykły członek Klubu, po uzyskaniu akceptacji 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia Klubu.

§ 9
Prawa członków Klubu:

1) korzystanie z dorobku i wszelkich form działalności Klubu;

2) udział w zebraniach, wykładach oraz wszelkich imprezach organizowanych przez Klub;

3) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Klubu;

4) odwołanie się do Walnego Zgromadzenia Klubu od uchwały Zarządu Klubu.

§ 10
Obowiązki członków Klubu:

1) aktywny udział w działalności Klubu i realizacji jego celów i zadań;

2) przestrzeganie statutu, uchwał i regulaminów Klubu;

3) regularne opłacania składek;

4) przestrzeganie dobrych obyczajów oraz zasad etyki.

Rozdział IV

Władze i organy Klubu

§ 11
Walne Zgromadzenie

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie wszystkich członków Klubu, zbierające się przynajmniej raz w roku.
2. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje wyłącznie członkom zwykłym.

3. Głosem doradczym mogą być przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego oraz zaproszeni goście.

4. W razie sytuacji nadzwyczajnej, na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków zwykłych Klubu, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 12

Wyłączne kompetencje Walnego Zgromadzenia:

1) wybór oraz odwołanie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu;

3) uchwalanie ramowych planów działalności Klubu;

4) zatwierdzanie statutu Klubu i jego zmian;

5) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich pobierania, obniżania i umarzania;

6) ustanawianie odznaczeń i wyróżnień klubowych oraz uchwalanie regulaminów ich przyznawania;

7) występowanie do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego  z propozycjami przyznania członkom Klubu odznaczeń łowieckich, przy czym wniosek musi posiadać pozytywną opinię Zarządu Klubu.

8) nadawanie członkostwa honorowego Klubu;

9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Klubu;

10) rozpatrywanie i uchwalanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Klubu bądź przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego o znaczeniu strategicznym dla działania Klubu;

11) Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie (w tym komunikacją elektroniczną) każdego członka Klubu co najmniej na 14 dni przed planowaną datą Zgromadzenia z podaniem:
a/ daty, godziny i miejsca mającego się odbyć Walnego Zgromadzenia;
b/ proponowanego porządku obrad;

12) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów i są prawomocne, jeżeli w Walnym Zgromadzeniu bierze udział powyżej 50% liczby członków;

13) W przypadku braku quorum prawidłowo zwołanego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, następne Walne Zgromadzenie Członków Klubu odbywa się w wyznaczonym na zawiadomieniu miejscu i dniu z trzydziestominutowym przesunięciem czasowym;

14) Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów i są prawomocne niezależnie od ilości członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie Klubu powołuje na okres 5 lat  Zarząd Klubu oraz Komisję Rewizyjną Klubu.

2. Zarząd Klubu składa się z pięciu osób.
W skład Zarządu wchodzą:
– Prezes
– Sekretarz
– Skarbnik
– Dwóch członków Zarządu

3. Komisja Rewizyjna działa w składzie Przewodniczący oraz 2 członków.

§ 14

Zarząd Klubu

1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1) prowadzenie bieżących spraw Klubu oraz nadzór nad działalnością Klubu;

2) prowadzenie wszystkich imprez klubowych;

3) reprezentowanie Klubu na zewnątrz;

4) opiniowanie wniosków o nadanie odznaczeń łowieckich i klubowych;

5) przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu;

6) prowadzenie gospodarki finansowej Klubu;

7) opracowywanie projektów, programów, planów, preliminarzy i uchwał;

8) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Klubu;

9) organizowanie pokazów, szkoleń, wystaw, prezentacji i innych;

10) prowadzenie strony internetowej;

11) powoływanie w miarę potrzeb komisji i zespołów roboczych;

12) składanie sprawozdań z działalności Klubu na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu;

13) ustalanie wzorów pieczęci, deklaracji, legitymacji oraz innych dokumentów oficjalnych Klubu;

14) ustalanie odpłatności za wydawnictwa i świadczenia Klubu;

15) zawieranie porozumień, na podstawie udzielonych przez Zarząd Główny PZŁ pełnomocnictw, dotyczących wykonywania zadań Klubu wspólnie z innymi instytucjami
i organizacjami, przy czym stroną przy zawieraniu umów jest każdorazowo Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego posiadający osobowość prawną;

16) ustalanie szczególnych zadań i obowiązków członków Klubu;

17) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego Statutu;

18) przyjmowanie i skreślanie członków;

19) składanie, w terminie określonym przez Zarząd Główny Zrzeszenia, pisemnego sprawozdania z działalności Klubu za ostatni rok, preliminarza budżetowego na rok następny, sprawozdania z Walnego Zgromadzenia Członków Klubu oraz aktualnej listy członków Klubu.

20) Szczegółowy podział zakresu obowiązku członków wewnątrz Zarządu ustalany jest uchwałą Zarządu, z uwzględnieniem zapisów niniejszego Statutu.

§ 15
Komisja Rewizyjna

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

1) bieżąca oraz okresowa kontrola pracy Zarządu Klubu;

2) przygotowywanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Klubu
na Walne Zgromadzenie Członków Klubu;

3) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu;

4) przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, rewizji kasy oraz kontroli rachunkowości, dokumentacji i gospodarki Klubu;

5) przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu sprawozdań ze swojej działalności zawierających w szczególności: wyniki przeprowadzonych kontroli, oceny sprawozdań finansowych i wniosków w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.

Rozdział V

Zasady organizacyjne

§ 16

1. Wszystkie władze i organy Klubu podejmują swoje uchwały i decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Głosowania dotyczące zmian w statucie Klubu oraz wykluczenia z Klubu wymagają większości 2/3 głosów.

Rozdział VI

Fundusze i gospodarka finansowa Klubu

§ 17

Działalność Klubu jest prowadzona z upoważnienia Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego i w ramach tego upoważnienia Klub ma prawo do:

1) posiadania własnego rachunku bankowego;

2) prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej.

§ 18

Dokumentacja finansowa Klubu jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości, w sposób uzgodniony z Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego.

§ 19

Klub jest klubem samofinansującym się.

§ 20

Klub dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi ze:

1) składek członkowskich;

2) opłat za prowadzone szkolenia;

3) subwencji oraz dotacji;

4) darowizn;
5) innych źródeł.

§ 21

Pozyskiwane przez Klub środki finansowe mogą być wykorzystane jedynie dla realizacji zadań statutowych.

§ 22
Wszelkie zobowiązania finansowe wymagają akceptacji skarbnika i jednego członka Zarządu.

Rozdział VII

Nadzór nad działalnością Klubu

§ 23

1. Nadzór nad działalnością Klubu zgodnie z par. 113 pkt 15 Statutu Zrzeszenia, sprawuje Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego.

2. W ramach sprawowania funkcji nadzorczych Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego ma prawo:

1) upoważniać konkretne osoby lub organy Zrzeszenia do kontroli działalności Zarządu Klubu;

2) uchylać niezgodne ze Statutem Klubu przepisami organizacyjnymi Polskiego Związku Łowieckiego uchwały i decyzje władz i organów Klubu;

3) domagać się od władz i organów Klubu składania sprawozdań, informacji lub wyjaśnień dotyczących działalności Klubu lub jego członków;

4) domagać się od władz i organów Klubu podjęcia lub zaniechania określonych rodzajów działalności;

5) podjąć uchwałę o likwidacji Klubu.

3. Klub ma prawo do wniesienia odwołania od uchwały o likwidacji Klubu oraz innych decyzji Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, w formie pisemnej
w terminie 14 dni od dnia doręczenia, do Naczelnej Rady Łowieckiej.

Rozdział VIII

Likwidacja Klubu

§ 24

1. Klub może zostać zlikwidowany na podstawie:

1) Uchwały Zarządu Klubu, na podstawie pisemnego wniosku przynajmniej 2/3 członków Klubu;

2) Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

§ 25

Likwidatorów Klubu powołuje Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego. W przypadku likwidacji Klubu jego majątek przeznaczony jest na pokrycie zobowiązań.

Pozostała część składników majątkowych Klubu stanowi własność  Polskiego Związku Łowieckiego.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe i dodatkowe

§ 26

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednie zastosowanie zasady organizacyjne obowiązujące w Polskim Związku Łowieckim.

§ 27
Kary

1. Zarząd Klubu może w szczególnych przypadkach stosować wobec członków następujące kary:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) wykluczenie z Klubu.

2. W każdym przypadku przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Klubu.

§ 28

1. Wykluczenie z Klubu może nastąpić w przypadku:

1) rażącego naruszenia postanowień Statutu Klubu lub uregulowań wewnętrznych Klubu;

2) nie podporządkowania się lub uchylania się od poleceń władz i organów Klubu;

3) zalegania ze składkami lub innymi opłatami na rzecz Klubu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego.