Statut

STATUT
Klubu Wyżłów Weimarskich przy Polskim Związku Łowieckim

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Klub Wyżłów Weimarskich przy Polskim Związku Łowieckim, zwany dalej Klubem, został utworzony w celu integracji środowiska myśliwych zainteresowanych użytkowaniem łowieckim, hodowlą oraz szkoleniem psów rasy wyżeł weimarski krótkowłosy i wyżeł weimarski długowłosy (rasy grupy VII FCI, opartej na standardzie FCI Nr 99, posiadających metrykę lub rodowód ZKwP lub innej organizacji kynologicznej uznawanej przez FCI) i jest klubem specjalistycznym w rozumieniu § 113 pkt. 15 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, który powstał na podstawie Uchwały Nr 31/2010 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego zwanego dalej Zrzeszeniem, z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad działania klubów specjalistycznych.

2. Klub został powołany dla realizacji zadań Zrzeszenia w zakresie:

a/ pielęgnowania historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa (par. 6, ust. 1, pkt. 3 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego);

b/ organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa (par. 6, ust. 1, pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego);

c/ współpracy z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi (par. 6, ust. 1, pkt. 9 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego);
d/ prowadzenia i popierania hodowli użytkowych psów myśliwskich (rasy wyżeł weimarski krótkowłosy i długowłosy) (par. 6, ust. 1, pkt. 11 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego);

e/ dbania o dobre imię Polskiego Związku Łowieckiego oraz propagowania i szerzenia jego idei wśród osób nie związanych z łowiectwem, poprzez działalność kynologiczną i pokrewną.

§ 2

Klub nie posiada osobowości prawnej.

§ 3

Klub prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest 02-613 Warszawa, ul. Pilicka 27/3

§ 4

1. Klub prowadzi działalność na podstawie Statutu Polskiego Związku Łowieckiego oraz niniejszego Statutu.
2. Działalność Klubu oparta jest o społeczną pracę jego członków.

3. Klub współpracuje, w zakresie zadań statutowych, z organami Zrzeszenia.

4. Klub nie będzie tworzyć fundacji ani stowarzyszeń konkurencyjnych w stosunku do Zrzeszenia

§ 5

Klub nie będzie prowadził gospodarki łowieckiej.

§ 6

1. Klub ma prawo używać własnego logo, pieczęci i barwy.

2. Klub może ustanowić i nadawać własne odznaki oraz przeprowadzać, na wewnętrzne potrzeby swoich członków, testy, bonitacje, rankingi i pokrewne.

ROZDZIAŁ II
Zadania Klubu

§ 7

Do zadań Klubu należy:

1. Prowadzenie szkolenia myśliwych w zakresie hodowli, układania, wykorzystania łowieckiego oraz przygotowania do wszelkiego rodzaju prób, konkursów, egzaminów i testów wyżłów weimarskich.

2. Promowanie polowania z wyżłem weimarskim jako wartościowego elementu kultury oraz współczesnej praktyki łowieckiej poprzez:

a/ prowadzenie wykładów, prelekcji, działalności wydawniczej (również w przestrzeni internetowej);

b/ udział w tworzeniu zasad dobrej praktyki łowieckiej;

c/ organizowanie kursów, seminariów, testów, warsztatów, pokazów i prezentacji oraz wszelkich innych imprez propagujących cele Klubu;

d/ współpracę z organami Polskiego Związku Łowieckiego;

e/ współpracę z pokrewnymi organizacjami, podmiotami i osobami – w kraju i zagranicą.

3. Tworzenie aktywnej platformy wymiany doświadczeń, przepływu informacji oraz wzajemnego wsparcia dla środowiska, w którym działa.

Rozdział III
Członkowie Klubu

§ 8

1. Członkami Klubu mogą zostać członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, stażyści i kandydaci na członka Polskiego Związku Łowieckiego, osoby mogące wykonywać polowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Łowieckie oraz każda inna pełnoletnia osoba fizyczna zainteresowana działalnością Klubu oraz propagująca ideę łowiectwa i respektująca przepisy Polskiego Związku Łowieckiego.

2. Członkowie Klubu Wyżłów Weimarskich przy Polskim Związku Łowieckim dzielą się na:

a/ członków zwykłych – z prawem wyborczym – którymi mogą być wyłącznie członkowie Polskiego Związku Łowieckiego;

b/ członków wspierających – bez prawa wyborczego – którymi mogą być:

– stażyści i kandydaci na członka PZŁ oraz osoby mogące wykonywać polowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Łowieckie, po uzyskaniu rekomendacji minimum trzech członków zwykłych;

– inne pełnoletnie osoby fizyczne wymienione w pkt. 1 po uzyskaniu jednoczesnej rekomendacji minimum trzech członków zwykłych oraz dwóch członków Zarządu Klubu;

c) członków honorowych – którymi może zostać każdy zwykły członek Klubu, po uzyskaniu akceptacji 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia Klubu.

§ 9

Prawa członków Klubu:

1) korzystanie z dorobku i wszelkich form działalności Klubu;

2) udział w zebraniach, wykładach oraz wszelkich imprezach organizowanych przez Klub;

3) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Klubu;

4) odwołanie się do Walnego Zgromadzenia Klubu od uchwały Zarządu Klubu.

§ 10

Obowiązki członków Klubu:

1) aktywny udział w działalności Klubu i realizacji jego celów i zadań;

2) przestrzeganie statutu, uchwał i regulaminów Klubu;

3) regularne opłacania składek;

4) przestrzeganie dobrych obyczajów oraz zasad etyki.

Rozdział IV

Władze i organy Klubu

§ 11
Walne Zgromadzenie

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie wszystkich członków Klubu, zbierające się przynajmniej raz w roku.

2. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje wyłącznie członkom zwykłym.

3. Głosem doradczym mogą być przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego oraz zaproszeni goście.

4. W razie sytuacji nadzwyczajnej, na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków zwykłych Klubu, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 12

1. Wyłączne kompetencje Walnego Zgromadzenia:

1) wybór oraz odwołanie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu;

3) uchwalanie ramowych planów działalności Klubu;

4) zatwierdzanie statutu Klubu i jego zmian;

5) uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów przyznawania odznaczeń i wyróżnień klubowych oraz zatwierdzanie odznaczeń i wyróżnień wnioskowanych przez Zarząd Klubu

6) wnioskowanie do Zarządu Klubu o wystąpienie do ZG PZŁ z propozycjami przyznania członkom Klubu odznaczeń łowieckich

7/ zatwierdzanie członkostwa honorowego Klubu;

8/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Klubu;

9/ rozpatrywanie i uchwalanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Klubu bądź przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego o znaczeniu strategicznym dla działania Klubu;

10/ składanie, rozpatrywanie i uchwalanie wniosków składanych przez członków zwykłych Klubu

2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie (w tym komunikacją elektroniczną) każdego członka Klubu co najmniej na 14 dni przed planowaną datą Zgromadzenia z podaniem:

a/ daty, godziny i miejsca mającego się odbyć Walnego Zgromadzenia;

b/ proponowanego porządku obrad;

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów i są prawomocne, jeżeli w Walnym Zgromadzeniu bierze udział powyżej 50% liczby członków;

4. W przypadku braku quorum prawidłowo zwołanego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, następne Walne Zgromadzenie Członków Klubu odbywa się w wyznaczonym na zawiadomieniu miejscu i dniu z trzydziestominutowym przesunięciem czasowym;

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów i są prawomocne niezależnie od ilości członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie Klubu powołuje na okres 5 lat Zarząd Klubu oraz Komisję Rewizyjną Klubu.

2. Zarząd Klubu składa się z pięciu osób.

W skład Zarządu wchodzą:

– Prezes

– Sekretarz

– Skarbnik

– Dwóch członków Zarządu

3. Komisja Rewizyjna działa w składzie Przewodniczący oraz 2 członków.

§ 14

Zarząd Klubu

Zarząd Klubu

1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1) prowadzenie bieżących spraw Klubu oraz nadzór nad działalnością Klubu;

2) prowadzenie wszystkich imprez klubowych;

3) reprezentowanie Klubu na zewnątrz;

4) opiniowanie i przyznawanie wniosków o nadanie odznaczeń łowieckich i klubowych;

5) przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu;

6) prowadzenie gospodarki finansowej Klubu;

7) opracowywanie regulaminów, projektów, programów, planów, ramowych planów działalności klubu, preliminarzy i uchwał;

8) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Klubu;

9) organizowanie pokazów, szkoleń, wystaw, prezentacji i innych;

10) prowadzenie strony internetowej;

11) powoływanie w miarę potrzeb komisji i zespołów roboczych;

12) składanie sprawozdań z działalności Klubu na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu;

13) ustalanie wzorów pieczęci, deklaracji, legitymacji oraz innych dokumentów oficjalnych Klubu;

14) ustalanie odpłatności za wydawnictwa i świadczenia Klubu;

15) zawieranie porozumień, na podstawie udzielonych przez Zarząd Główny PZŁ pełnomocnictw, dotyczących wykonywania zadań Klubu wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami, przy czym stroną przy zawieraniu umów jest każdorazowo Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego posiadający osobowość prawną;

16) ustalanie szczególnych zadań i obowiązków członków Klubu;

17) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego Statutu;

18) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich pobierania, obniżania i umarzania;

19) składanie, w terminie określonym przez Zarząd Główny Zrzeszenia, pisemnego sprawozdania z działalności Klubu za ostatni rok, preliminarza budżetowego na rok następny, sprawozdania z Walnego Zgromadzenia Członków Klubu oraz aktualnej listy członków Klubu.

20) Szczegółowy podział zakresu obowiązku członków wewnątrz Zarządu ustalany jest uchwałą Zarządu, z uwzględnieniem zapisów niniejszego Statutu.

21) występowanie do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z propozycjami przyznania członkom Klubu odznaczeń łowieckich

§ 15
Komisja Rewizyjna

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

1) bieżąca oraz okresowa kontrola pracy Zarządu Klubu;

2) przygotowywanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Klubu na Walne Zgromadzenie Członków Klubu;
3) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu;

4) przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, rewizji kasy oraz kontroli rachunkowości, dokumentacji i gospodarki Klubu;

5) przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu sprawozdań ze swojej działalności zawierających w szczególności: wyniki przeprowadzonych kontroli, oceny sprawozdań finansowych i wniosków w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.

Rozdział V

Zasady organizacyjne

§ 16

1. Wszystkie władze i organy Klubu podejmują swoje uchwały i decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Głosowania dotyczące zmian w statucie Klubu oraz wykluczenia z Klubu wymagają większości 2/3 głosów.

Rozdział VI

Fundusze i gospodarka finansowa Klubu

§ 17

Działalność Klubu jest prowadzona z upoważnienia Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego i w ramach tego upoważnienia Klub ma prawo do:

1) posiadania własnego rachunku bankowego;

2) prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej.

§ 18

Dokumentacja finansowa Klubu jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w sposób uzgodniony z Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego.

§ 19

Klub jest klubem samofinansującym się.

§ 20

Klub dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi ze:

1) składek członkowskich;

2) opłat za prowadzone szkolenia;

3) subwencji oraz dotacji;

4) darowizn;

5) innych źródeł.

§ 21

Pozyskiwane przez Klub środki finansowe mogą być wykorzystane jedynie dla realizacji zadań statutowych.

§ 22

Wszelkie zobowiązania finansowe wymagają akceptacji skarbnika i jednego członka Zarządu.

Rozdział VII

Nadzór nad działalnością Klubu

§ 23

1. Nadzór nad działalnością Klubu zgodnie z par. 113 pkt 15 Statutu Zrzeszenia, sprawuje Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego.

2. W ramach sprawowania funkcji nadzorczych Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego ma prawo:

1) upoważniać konkretne osoby lub organy Zrzeszenia do kontroli działalności Zarządu Klubu;

2) uchylać niezgodne ze Statutem Klubu i przepisami organizacyjnymi Polskiego Związku Łowieckiego uchwały i decyzje władz i organów Klubu;

3) domagać się od władz i organów Klubu składania sprawozdań, informacji lub wyjaśnień dotyczących działalności Klubu lub jego członków;

4) domagać się od władz i organów Klubu podjęcia lub zaniechania określonych rodzajów działalności;

5) podjąć uchwałę o likwidacji Klubu.

3. Klub ma prawo do wniesienia odwołania od uchwały o likwidacji Klubu oraz innych decyzji Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia, do Naczelnej Rady Łowieckiej.

Rozdział VIII

Likwidacja Klubu

§ 24

1. Klub może zostać zlikwidowany na podstawie:

1) Uchwały Zarządu Klubu, na podstawie pisemnego wniosku przynajmniej 2/3 członków Klubu;

2) Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

§ 25

Likwidatorów Klubu powołuje Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego.

W przypadku likwidacji Klubu jego majątek przeznaczony jest na pokrycie zobowiązań. Pozostała część składników majątkowych Klubu stanowi własność Polskiego Związku Łowieckiego.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe i dodatkowe

§ 26

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednie zastosowanie zasady organizacyjne obowiązujące w Polskim Związku Łowieckim.

§ 27
Kary

1. Zarząd Klubu może w szczególnych przypadkach stosować wobec członków następujące kary:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) wykluczenie z Klubu.

2. W każdym przypadku przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Klubu.

§ 28

1. Wykluczenie z Klubu może nastąpić w przypadku:

1) rażącego naruszenia postanowień Statutu Klubu lub uregulowań wewnętrznych Klubu;

2) nie podporządkowania się lub uchylania się od poleceń władz i organów Klubu;

3) zalegania ze składkami lub innymi opłatami na rzecz Klubu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego.

Tekst ujednolicony po zmianach na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 30.03.2019