Walne Zgromadzenie Członków Klubu 22.01.2022

Zarząd Klubu Wyżłów Weimarskich Polskiego Związku Łowieckiego zaprasza wszystkich członków Klubu na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w sobotę 22.01.2022 roku o godzinie 12:00
adres: Gospodarstwo Agroturystyczne Otulina, Kirsztajnów 1, 05-085 Kirsztajnów

Proponowany RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 22.01.2022:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego oraz protokolanta.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Wnioskowej.
5.  Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za rok 2021.
8. Sprawozdanie finansowe Klubu za rok 2021.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za rok 2021.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań za ubiegły rok.
12. Uchwalenie wysokości składki klubowej na rok 2023.
13. Uchwalenie planu pracy na rok bieżący.
14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków zgłoszonych na piśmie.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.